Asiakastiedote. Vuoden 2018 loppupuoliskon riskienarviointi (25.2.2019)

Vanhakartanon Vesi Oy:ssä suoritettiin vuoden 2018 loppupuoliskolla riskienarviointi.

Suoritetussa riskienarvioinnissa havaittiin seuraavat asiat:
  1. Asiakkaille toimitettava vesi hankitaan 100% Uudenkaupungin Vedeltä, joka valvoo ostamamme veden laatua.
  2. Ulkoistettujen palveluiden tuottajien pätevyys ja turvallisuus osittain varmistamatta.
  3. Vesiyhtiöllä ei ole 24/7 varallaolojärjestelmää.
  4. Vesiyhtiön henkilöstöllä ei ole riittävää koulutusta.
  5. Vesiyhtiöltä puuttuu valvontatutkimusohjelma ja varautumissuunnitelma.

Vanhakartanon Vesi Oy:ssä tehtyjä toimenpiteitä

Vesihuollon palvelusopimus
  • Joulukuussa solmittiin Sampo Eilun kanssa vesihuollon palvelusopimus.
  • Sopimus kattaa vesihuollon kunnossapitotyöt ja mahdollisten häiriötilanteiden hoidon.
  • Vanhakartanon Vesi Oy suosittelee Sampo Eilua uusien liittymien rakentajaksi.
  • Sampo Eilu ottaa vastaan Vanhakartanon Vesi Oy:n asiakkaiden häiriöilmoitukset ja ryhtyy niiden vaatimiin toimenpiteisiin 24/7.
  • Sampo Eilun tavoittaa numerosta 044-561 0001.
Valvontatutkimusohjelma

Vanhakartanon Vesi Oy on vuoden 2018 aikana laatinut toiminnalleen Valvontatutkimusohjelman, johon oleellisena osana kuuluvat toimialuekartta, veden laadun seuranta, toimintaohje erityistilanteiden varalle (varautumissuunnitelma), esimerkkitiedote vedenkäyttäjille, luettelo tahoista, joille erityistilanteissa tiedotetaan erikseen, sekä pienen vesihuoltolaitoksen tarkastuslista haavoittuvuuden arvioimiseksi ja havaittujen riskien riskiarviointi.

Vanhakartanon Vesi Oy:n verkostotarkastus

Sampo Eilun kanssa on sovittu keväällä 2019 suoritettavasta vesijohtoverkoston kuntokartoituksesta. Kartoituksen pohjalta laaditaan tulevien vuosien kunnossapitosuunnitelma.

Koulutus

Toimitusjohtaja on suorittanut vesityökortin.

Muistutus ja parannusehdotus Vanhakartanon Vesi Oy:n toiminnasta

Mikäli sinulla on Vanhakartanon Vesi Oy:n toimintaa koskevaa palautetta toivon, että toimitat sen allekirjoittaneelle joko kirjeitse tai sähköpostilla, yhteystiedot liitteessä 1.

Valvontatutkimusohjelma ja riskienarviointi on toimitettu terveydensuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi.